Geen militaire kazerne in onze dorpen!

Standpunt Natuurpunt Boven-Dender

Natuurpunt Boven-Dender steunt de kandidaatstelling van de stad Geraardsbergen niet. Voornaamste reden
om er weigerachtig tegenover te staan is het ruimtegebruik en de ruimtelijke bestemming. Volgens de
voorlopige plannen wil men hiervoor een open ruimte-gebied van 50-70 ha herbevestigd landschappelijk
waardevol agrarisch gebied aansnijden. Dit druist compleet in tegen de plannen van de Vlaamse regering om
tegen 2040 geen open ruimte meer aan te snijden ('betonstop') en tegen het ruimtelijk beleid binnen de
agrarische gebieden waarvoor de bestaande plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen
herbevestigd zijn (omzendbrief RO/2010/01). Het is ook compleet in tegenstrijd met alle ruimtelijke
structuurplannen (zowel stedelijk, provinciaal als gewestelijk). Een intensief gebruikt legerkwartier betekent
ook geen meerwaarde voor de natuur. Integendeel, nog maar eens een verlies aan leefgebied voor kievit en
andere akkervogels, die het sowieso al heel moeilijk hebben. Bovendien is er in Gavere een bestaande
legerkazerne die zo goed als leeg staat. Het lijkt ons veel logischer om bestaande kazernes te moderniseren.
Het gebied aan de overkant van de Aalstsesteenweg waar ev. een oefenterrein zou komen, wordt doorsneden
door zowel een hoogspanningslijn als een ondergrondse hogedrukgasleiding. Het lijkt ons niet veilig om
daar legeroefeningen te gaan organiseren. Tot slot denken we dat de meerwaarde naar tewerkstelling in de
regio een stuk lager zal zijn dan wat de stad ons weerspiegelt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *